Nórsko-slovenský spolok

Preklady dokumentov ai.
Zuzana: weiterschutz@gmail.com tel: 984 64 881
Preklady: preklady@slovakia.no
Orientačná cena 250 – 400 NOK za stranu
flag

Vec: Informácia k podaniu

K Vášmu podaniu zo dňa 23.3.2009, ktoré ste nám zaslali mailovou poštou, dávame nasledujúcu informáciu:

Podľa § 2 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov") predmetnom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.
Podľa § 2 písm. d) bod 1 zákona o dani z príjmov je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým rezidentom Slovenskej republiky) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.
Pokiaľ je daňovník považovaný v súlade s domácimi daňovými predpismi za daňového rezidenta dvoch štátov, t. z. z dôvodu trvalého pobytu je daňovým rezidentom Slovenskej republiky a z dôvodu trvania obvyklého zdržiavania sa v zahraničí (viac ako 183 dní v kalendárnom roku) je rezidentom Nórska, je potrebné riešiť konflikt dvojitej rezidencie podľa rozhraničovacích kritérií definovaných v článku 4 ods. 2 Zmluvy uzavretej medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nórskeho kráľovstva o zamedzení dvojitého zdanenia a o zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku (Vyhláška č. 35/1980 Zb.) ďalej len „medzinárodná zmluva“.
Podľa článku 4 medzinárodnej zmluvy výraz “osoba majúca bydlisko alebo sídlo v jednom zmluvnom štáte” označuje v zmysle tejto Zmluvy osobu, ktorá je podľa práva tohto štátu podrobená v tomto štáte zdaneniu z dôvodov svojho bydliska, stáleho pobytu, miesta vedenia alebo iného podobného kritéria.

Ak fyzická osoba má bydlisko v oboch zmluvných štátoch, postupuje sa takto:
a) Predpokladá sa, že táto osoba má bydlisko v tom štáte, v ktorom má stály pobyt. Ak má stály byt v oboch štátoch, predpokladá sa, že má bydlisko v tom štáte, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov).
b) Ak sa nemôže určiť, v ktorom štáte má táto osoba stredisko životných záujmov alebo ak nemá stály byt v žiadnom z týchto štátov, predpokladá sa, že má bydlisko v tom štáte, v ktorom sa obvykle zdržiava.
c) Ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch štátoch alebo ak sa obvykle nezdržiava v žiadnom z nich, predpokladá sa, že má bydlisko v tom štáte, ktorého je štátnym občanom. d) Ak je táto osoba štátnym občanom oboch štátov alebo ak nie je štátnym občanom žiadneho z nich, upravia príslušné úrady oboch štátov otázku vzájomnou dohodou.

Pri riešení konfliktu dvojitej rezidencie fyzickej osoby sa rozhraničovacie kritériá pre určenie rezidencie uplatňujú postupne v poradí, v akom sú uvedené v medzinárodnej zmluve (napr. existencia stáleho bytu, stredisko životných záujmov, miesto obvyklého zdržiavania sa).

Tieto kritériá sa aplikujú postupne až dovtedy, pokiaľ nie je stanovený len jeden štát rezidencie, pričom nie je nevyhnutné vyčerpať všetky kritériá na rozhraničenie rezidencie fyzickej osoby vymedzené v príslušnej medzinárodnej zmluve.

Ak je fyzická osoba považovaná za rezidenta dvoch zmluvných štátov podľa vnútroštátnych daňových predpisov týchto štátov, bude rezidentom toho zmluvného štátu, v ktorom má stály byt.
Vo väčšine prípadov je uvedené kritérium postačujúce na vyriešenie konfliktu dvojitej rezidencie (napr. v situáciách, ak má fyzická osoba stály byt v jednom zmluvnom štáte a je určité obdobie fyzicky prítomná na území druhého zmluvného štátu).

Kritérium stáleho bytu znamená, že fyzická osoba vlastní alebo má v držbe byt, ktorý má stály charakter, je zariadený a udržiavaný pre stále použitie touto fyzickou osobou. Opakom stáleho bytu je pobyt na určitom mieste, ktorý má krátkodobý alebo má časovo obmedzený charakter.
Pri posudzovaní splnenia kritéria stáleho bytu nie je rozhodujúca jeho forma (rodinný dom alebo bytový dom, vlastnený alebo prenajatý fyzickou osobou, prenajatá zariadená miestnosť a pod.). Rozhodujúcou podmienkou pre splnenie predmetného kritéria je posúdenie stálosti bytu. Posudzovaný byt fyzickej osoby je stály, ak je tejto osobe prístupný nepretržite v každom čase, nie príležitostne na účely krátkodobého pobytu (napr. za účelom obchodnej cesty, študijnej alebo vzdelávacej cesty, návštevy kurzu alebo školy).
Ak má fyzická osoba stály byt v obidvoch zmluvných štátoch, bude považovaná za rezidenta toho zmluvného štátu, v ktorom má stredisko životných záujmov.
Stredisko životných záujmov predstavuje štát, ku ktorému má fyzická osoba užšie osobné a hospodárske vzťahy (napr. rodinné, sociálne a ekonomické vzťahy, zamestnanie, politické, kultúrne a iné aktivity, miesto podnikania, miesto, z ktorého spravuje svoj majetok).
Pri posudzovaní, ku ktorému štátu má fyzická osoba užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov), je potrebné brať do úvahy všetky skutočnosti a okolnosti a posudzovať ich ako celok, hoci osobitnú pozornosť je potrebné venovať osobným vzťahom.

Dôkaznými prostriedkami preukazujúcimi prenesenie strediska životných záujmov fyzickej osoby do iného zmluvného štátu a deklarovaní úmyslu trvalo žiť v tomto inom štáte môžu byť napr. písomné ohlásenie skončenia trvalého pobytu v zmluvnom štáte, potvrdenie o rezidencii vydané zahraničným správcom dane, udelenie povolenia na pobyt pre rodinných príslušníkov v inom zmluvnom štáte, zmluvy o uzatvorení životných, sociálnych a zdravotných poistení, nadobudnutie nehnuteľností v zahraničí a preukázanie vlastníctva výpisom z katastra nehnuteľností, pracovný vzťah uzatvorený na dobu neurčitú, resp. iné doklady preukazujúce užšie rodinné a sociálne vzťahy v inom zmluvnom štáte, majetkové pomery, politické, obchodné a kultúrne aktivity.
Ak má fyzická osoba stály byt v obidvoch zmluvných štátoch a nie je možné určiť štát, v ktorom má stredisko životných záujmov alebo ak táto osoba nemá k dispozícii stály byt ani v jednom zo zmluvných štátov, bude rezidentom toho zmluvného štátu, v ktorom sa obvykle zdržiava.
Na účely medzinárodnej zmluvy sa výrazom „štát, v ktorom sa osoba obvykle zdržiava" rozumie ten zmluvný štát, v ktorom sa fyzická osoba zdržiava častejšie, pričom uvedené zdržiavanie sa fyzickej osoby je potrebné posudzovať nielen v spojení so stálym bytom, ktorý má táto osoba umiestnený v zmluvnom štáte, ale s akýmkoľvek iným miestom v tomto štáte, kde sa táto osoba zdržiava. Ak fyzická osoba nemá stály byt ani v jednom zo zmluvných štátov (napr. z dôvodu ubytovania v hoteloch), je potrebné posudzovať všetky pobyty v príslušnom zmluvnom štáte bez ohľadu na účel týchto pobytov.

Daňovú rezidenciu v inom štáte preukazuje daňovník s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky správcovi dane, ak ho správca dane vyzve na takého preukázanie a tiež počas daňovej kontroly.

 

Ak je daňovník považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou v Slovenskej republike, postup pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti je nasledovný:

Podľa § 2 písm. f) zákona o dani z príjmov predmetnom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí.

Podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona o dani z príjmov daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie roka 2008 dosiahol zdaniteľné príjmy len podľa § 5 (príjmy zo závislej činnosti) presahujúce 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) tohto zákona, ak plynú zo zdrojov v zahraničí (za rok 2008 49 248 Sk). Prílohu daňového priznania tvoria doklady preukazujúce výšku príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí .
Fyzická osoba, ktorá mala v roku 2008 len príjmy zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A (vzor tlačiva MF SR č. 097165/2007).

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby možno vyplniť na internetovej stránke www.drsr.sk
Vyplnenie tlačív na internete (text umiestnený v modrej tabuľke v pravo)
Daň z príjmu – FO

Elektronicky podané daňové priznanie musí byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Ak fyzická osoba podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického podpisu, postupuje spôsobom ustanoveným v podľa § 20 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

Vylúčenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti, ktoré plynuli rezidentovi Slovenskej republiky zo zdrojov Nórsku, sa v zmysle článku 23 medzinárodnej zmluvy uskutoční metódou vyňatia príjmov zo zdanenia.

Ak je daňovník považovaný za daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou v Slovenskej republike, postup pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti je nasledovný:

V súlade s § 2 písm. h) zákona o dani z príjmov zdaniteľným príjmom na území Slovenskej republiky je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa zákona ani medzinárodnej zmluvy.
Podľa § 2 písm. g) zákona o dani z príjmov predmetnom dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16).

Nakoľko nerezident Slovenskej republiky zdaňuje na Slovensku len príjmy, ktoré mu plynuli zo zdrojov na Slovensku, príjem zo závislej činnosti, ktorý plynie takémuto daňovníkovi zo zdrojov v zahraničí, prípadne iný príjem zo zahraničia, nie je zdaniteľným príjmom na území Slovenskej republiky.

upravené v máji 2009
copyright 2000-2009 © Vlado Branko


Nórsko-slovenský spolok / Norsk-slovakisk forening   Skogbrynet 39 D, 0283 Oslo, Norge   tlf.: +47 22 50 49 36   Org. nr. 985 222 398